Vi har gen­nem årene lavet en hel del strate­gi­er. Og vi har forfinet vores til­gang og metode for at skabe nogle, der ikke ender med at ligge og sam­le støv i skuf­fen, men rent fak­tisk bliv­er ført ud i livet.

Under­ve­js er vi stødt på mange udfor­dringer. Nogle lette at overkomme, andre tem­melig krævende. Men især tre ting går igen, når vi kig­ger på, hvad der er vigtigt at have for øje for at lave en suc­ces­fuld strategiproces.

Skrevet af Christina Hendel, Seniorkonsulent, bro

#1: Byg din strategi på indsigter

I er sikkert mange i organ­i­sa­tio­nen, der har en god fornem­melse af både poten­tiale og udfor­dringer i organ­i­sa­tio­nen – og stærke meninger om, hvor I skal hen. Men fornem­melser og meninger har sjældent født stærke strategier.

Der­for er mit første råd, at strate­gien skal bygges på ind­sigter om jeres organ­i­sa­tion, som I skal bruge tid og ener­gi på at sam­le ind internt og eksternt. De er helt essen­tielle, for­di de vil blotlægge både udfor­dringer og det poten­tiale, der er at bygge videre på. Og til­gan­gen vil skabe grobund for moti­va­tion, for­di strate­gien vil ramme ned i nogle af de områder, som både medar­be­jdere og ledere ser mening og vær­di i at arbe­jde med.

Hvilke ind­sigter skal vi sam­le ind, og hvor­dan går vi til det, spørg­er du måske?

Jo, du skal både have et ​’inside out-’ og et ​’out­side in’-perspektiv. Det bety­der, at du både skal hente data og ind­sigter i og uden for organ­i­sa­tio­nen. I bund og grund han­dler det om at bygge fun­da­mentet til strate­gien på viden fra dem, der kender organ­i­sa­tio­nen – og organ­i­sa­tio­nens omver­den – bedst.