Som det er klart for de fleste, vedtager Folketinget en langt større mængde love i øjeblikket og i en fart, vi aldrig har set før. Derfor har vi jo også set, at der har været behov for at rette reglerne til undervejs. En af de mest benyttede hjælpepakker under denne corona-krise er lønkompensationen, og den er nu også ændret /suppleret. Dels med nye beløbssatser, men som det allernyeste også med mere fleksible muligheder.

Nye beløbssatser

Den 30. marts har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået aftale om at udvide trepartsaftalen om lønkompensation til privatansatte, således at virksomheder i stedet får en lønkompensation fra staten på 75 pct. af funktionærers løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. For ikke-funktionærer kommer den statslige lønkompensation fremadrettet til at dække 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. Ændringerne i lønkompensationsgrænsen vil ske med tilbagevirkende kraft.

Bemærk aftalen er endnu ikke vedtaget af Folketinget, men det forventes at ske snarest.

Genindkaldelse af medarbejdere

Da lønkompensationsordningen blev vedtaget, var reglen, at medarbejdere skulle sendes hjem og ikke måtte arbejde. De kunne genindkaldes med en dags varsel, men kun med den konsekvens, at de så ikke længere var hjemsendte.

Nu har man givet mere fleksibilitet i ordningen, hvilket giver virksomhederne mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde (hele dage) i perioder under hjemsendelsen. Konsekvensen bliver selvfølgelig, at man skal tilbagebetale kompensation for de dage, medarbejderne er genindkaldt. Øvrige medarbejdere der fortsat er hjemsendte vil man dog stadig kunne få kompensation til.

Bemærk at kravet om at minimum 30 % af medarbejderne er hjemsendt, udregnet som et gennemsnit over den periode, du modtager kompensation, stadigvæk skal være opfyldt.

Omkring det praktiske, så opfordres virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, at angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden.

Særlige driftsmæssige behov

Hvis der opstår uventede driftsmæssige behov, kan virksomheden tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en periode på trods af, at de dermed ikke opfylder betingelser for hjemsendelse af 30% eller mere end 50 ansatte i hele perioden. Kravet vil dermed blot i den situation beregnes i eksklusive perioder med tilbagekaldelserne. Virksomhedens lønkompensation reduceres i så fald forholdsmæssigt i hele påbegyndte arbejdsdage, uanset arbejdets daglige timetal.

Det er endnu ikke fuldt afklaret, hvad uventede driftsmæssige behov dækker over. Erhvervsstyrelsen har angivet, at det kan være, hvis uventede ordrer/opgaver kommer ind, men det anbefales at kontakte Erhvervsstyrelsen for nærmere afklaring, inden man hjemkalder medarbejdere til arbejde i virksomheden.

Vær også opmærksom på, at du kan blive bedt om at dokumentere behovet for at genindkalde dine medarbejdere, hvis genindkaldelsen fører til, at du falder under kriteriet om hjemsendelse af 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Rotationsordning

Mange virksomheder har spurgt, om man kunne sende medarbejdere hjem på skift. I første omgang var det klare svar nej, men også her ser vi nu nye regler.

Indledningsvis skal det siges, at man ikke kan have to medarbejdere til at skiftes om en plads i ordningen, for hver medarbejder skal indrapporteres på eget CPR-numre og ikke det samlede antal.

Det nye er dog, at det nu er muligt at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, du forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Også i forhold til rotationsordninger anbefales det, at virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for at opdele medarbejderne i grupper, som skiftevis genindkaldes til arbejde, eller om medarbejderne hver især genindkaldes til arbejde på forskellige tidspunkter, angiver dette i ansøgningen.

Kompensationsbeløbet vil herefter blive beregnet på baggrund af den angivne kompensationsperiode, ekskl. antal dage, som virksomheden har angivet, at de forventer at genindkalde de pågældende medarbejdere.

Eksempler:

  • En virksomhed kan i forbindelse med sin ansøgning fastlægge en plan, hvorefter en eller flere medarbejdere udfører arbejde i en eller flere dele af hjemsendelsesperioden, så længe det gennemsnitlige antal hjemsendte i planen er minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte
  • En virksomhed kan for lønkompensationsperioden opdele de omfattede medarbejdere i to grupper, hvoraf den ene gruppe f.eks. er hjemsendt i alle lige uger, og arbejder i alle ulige uger. Den anden gruppe er i så fald hjemsendt i alle ulige uger, og arbejder i alle lige uger. En opdeling skal overholde kravet om, at der i gennemsnit hjemsendes minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Kilde: DANSK ERHVERV

Opgørelse af 30% eller mere end 50 ansatte

Overordnet er reglerne for lønkompensation, at den kun kan gives til virksomheder, der overvejer afskedigelser men i stedet vælger at hjemsende minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Der har igennem længere tid været usikkerhed om, hvordan det tal skal opgøres og beregnes. Nu har Erhvervsstyrelsen imidlertid oplyst, at kravet om enten minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som virksomheden søger lønkompensation for.

Ønsker man at udbygge ordningen eller ændrer i ordningen i medfør af disse nye muligheder, kræver det en fornyet ansøgning.

Læs også Trepartsaftale om lønkompensation

Ovenstående webinar er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Kilde Dansk HR