Ved kendelse af 14. juni 2021 (FV2020.984) er det fastslået, at det ved lov fastsatte ferietillæg på én procent ikke bortfalder, selvom retten til betaling for den pågældende ferie er indefrosset.

Skrevet af Morten Ulrich, Partner, Bech-Bruun, Sandro Ratkovic, Partner, Bech-Bruun, og Lise Lauridsen, Partner, Bech Bruun

I forbindelse med den nye ferielov var overgangsreglen, at ferie, der blev optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skulle indefryses. Den indefrosne feriebetaling kunne (bortset fra de senere ekstraordinære frigivelser på grund af COVID-19) ikke udbetales, før lønmodtageren forlod arbejdsmarkedet.

Feriebetalingen, som skulle indefryses, skulle beregnes som feriegodtgørelse med 12,5 procent af lønnen i optjeningsperioden.

Princippet lød på, at den optjente ferie i perioden blev afregnet med 12,5 procent som i fratrædelsessituationer, og der skulle ikke betales ferietillæg.

Flere overenskomstområder har bestemmelser om forhøjet ferietillæg. Spørgsmålet har derfor været, om ferietillæg ud over det ved lov fastsatte på én procent bortfaldt eller om det supplerende tillæg kunne forlanges udbetalt, selvom retten til betaling for den pågældende ferie var indefrosset.

Ved kendelse af 14. juni 2021 i faglig voldgift (FV2020.984) med udvidet formandskab er det nu fastslået, at der må kræves et klart og sikkert grundlag for, at krav på forhøjet ferietillæg skulle bortfalde i forbindelse med overgangen til den nye ferielov og at den omstændighed, at ferien i relation til det forhøjede ferietillæg ikke kan afholdes, ikke i sig selv kan begrunde, at ferietillægget bortfalder.

hav_stole_bech-bruun

Voldgiftsretten henviste desuden til, at det ved udformningen af lovreglerne om overgangsordningen var forudsat, at lønmodtagerne bevarede deres ret til den feriebetaling, der var optjent og at overenskomstbestemte supplerende krav på feriebetaling skulle udbetales.

I den overenskomst, der var til prøvelse, var der aftalt et supplerende ferietillæg på to procent. Det fulgte af overenskomsten, at optjent ferie ved fratrædelse blev afregnet med 12,5 procent.

Voldgiftsretten fastslog, at der ikke var holdepunkt for at sidestille den ekstraordinære situation, som var opstået ved overgangen fra forskudt ferie til de nye regler om samtidighedsferie, med fratrædelse.

Det supplerende ferietillæg for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skulle derfor betales til de medarbejdere, som ikke var fratrådt i perioden.

Bech-Bruuns kommentarer

Kendelsen er afsagt med udvidet formandskab – tre højesteretsdommere. Retsstillingen må derfor antages at være afklaret, også i forhold til andre overenskomstområder. Det må kræve overordentligt stærke holdepunkter for at antage, at retten til supplerende ferietillæg skulle være bortfaldet som følge af overgangen til de nye ferieregler og den dermed forbundne indefrysning af feriebetaling.

Kilde: Bech-Bruun advokatpartnerselskab