Ledelse, styring og en systematisk tilgang er forudsætninger for en god trivselsproces.

At arbejde med trivsel er mere end bare at måle, hvordan de ansatte har det. Styring og ledelse er sammen med en systematisk tilgang afgørende for, at arbejdspladsen kommer i mål med en god proces.

Ledelse og styring

For at sikre ledelse og styring er det en god idé at placere ansvaret for arbejdet i en særlig ansvarsgruppe. Ansvarsgruppen kan bestå af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, HR-konsulenter, ledere og medarbejdere, gerne folk med særlig viden og kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø og procesledelse.

Ansvarsgruppens opgaver handler om planlægning og om at følge processen. Ansvarsgruppen vil normalt være involveret i at finde metoder til kortlægning og til udvikling af løsninger. Gruppen overvåger løbende selve gennemførelsen af løsningerne og sikrer en evaluering. Endelig er ansvarsgruppen også medvirkende til, at det positive udbytte bliver en del af den daglige praksis på arbejdspladsen.

Systematik i indsatsen

En klar systematisk indsats er med til at sikre, at arbejdet med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø forløber planmæssigt og resulterer i løsninger og aktiviteter, der fungerer i hverdagen.

En systematisk indsats indebærer, at I forholder jer til hver af de fem faser i processen.

De fem faser i trivselsprocessen:

Arbejdet med trivsel er en proces med flere faser. Hvis I vil sikre, at arbejdspladsen kommer igennem en god proces, der kan føre til forandring, skal I huske at overveje alle faserne.

1 Forarbejde

I denne fase tager I stilling til, hvad I vil opnå med jeres trivselsproces og hvilke ressourcer, der er til rådighed.

I sikrer, at der er den nødvendige opbakning fra alle på arbejdspladsen.

I planlægger også, hvordan arbejdet skal foregå, hvem der skal være drivkraft, og hvor omfattende indsatsen skal være.

2. Kortlægning

Kortlægning drejer sig om at få indblik i, hvordan det står til med trivslen på jeres arbejdsplads.

Til at undersøge det kan I fx vælge at bruge spørgeskemaer eller dialogmetoder.

Det drejer sig om at vælge en metode, der passer til jeres arbejdsplads og giver jer indsigt i, hvad der er af problemer og muligheder på arbejdspladsen.

3. Planlægning af aktiviteter

På baggrund af den viden, som kortlægningen gav, tager I i denne fase stilling til, hvilke områder, der skal gøres noget ved.

I beslutter jer for, hvad I gerne vil opnå og finder frem til, hvilke aktiviteter, der kan føre arbejdspladsen derhen.

4. Gennemførelse

I denne fase indfører I de nye aktiviteter. Her skal de relevante medarbejdere og ledere deltage i at få de nye aktiviteter gjort til en del af hverdagen.

5. Evaluering

Her samler I op på, hvilken betydning indsatsen har haft.

I ser på, om I har opnået det, I gerne ville, eller hvor langt I er nået i den rigtige retning.

I gør status og diskuterer, hvad I kan lære til det videre arbejde med at skabe trivsel på jeres arbejdsplads.

Læs mere om evaluering

Faserne fungerer som et redskab til at styre trivselsprocessen. Arbejdet falder ikke nødvendigvis i den rækkefølge som faserne viser, og I kan have behov for at bevæge jer frem og tilbage mellem de forskellige faser.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø